SOCIUS RZ F1 (26-250)

white

Description

Dense white heads, nice presentation. Good vigour.